kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
2
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
3
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
4
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
5
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
6
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
7
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
8
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
9
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
10
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
11
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
12
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
13
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
14
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
15
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
16
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
17
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
18
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
19
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
20
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
21
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
22
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
23
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
24
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
25
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
Den starokladrubského koně
26
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
Obec Klešice - divadelní představení nejen pro děti
27
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
28
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
29
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
30
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
31
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volby 2014

Volby 2014

 

Termín voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu je vyhlášen na 10. a 11. října 2014. Volby do Zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.  Kandidátní listina do zastupitelstva se podává  na příslušném pověřeném úřadě (tj. v našem případě na MěÚ Přelouč), a to nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb. Termínem k odevzdání kandidátních listin je 5. srpen 2014.

 

Právní předpisy

 

 

 

Informace a vzory pro volební strany ke stažení

 • 2. Seznam obcí, jejich částí, počtu stálých voleb. okrsků, přísl. registrační úřad

 

Jak kandidovat do obecního zastupitelstva

Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být:
 
 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
 • koalice politických stran a politických hnutí
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran a / nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
(Je zde rozdíl oproti volbám do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev, kam mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a koalice).
Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany či jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva obce, politická strana, politické hnutí a koalice může podat pouze jednu kandidátní listinu.
Kandidát
Může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.
Může kandidovat pouze v obci / obvodu, kde má trvalé bydliště.
Na kandidátní listině se u každého kandidáta uvádí: (viz 3c. vzor KL sdružení nezávislých kandidátů)
 • věk
 • povolání
 • část obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu - nečlení-li se obec na části pak jen obec
 • název politické strany nebo politického hnutí, jehož je členem, nebo údaj, že není členem žádné politické strany nebo politického hnutí
Ke kandidátní listině je potřeba přiložit Prohlášení kandidáta. Toto prohlášení obsahuje: (viz 05. Vzor Prohlášení kandidáta)
 • že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. - místo trvalého pobytu
 • datum narození
 • vlastnoruční podpis
Pokud kandiduje jako nezávislý kandidát, musí přiložit také petici s příslušným počtem podpisů voličů, kteří jej podporují (viz 4. vzor Petice sdružení nezávislých kandidátů - nezávislého kandidáta)
Jak a kdy je možné vzdát se kandidatury nebo ji odvolat?
Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.
Kandidátní listiny a registrační úřad
Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu.
Z důvodu přepočítacích koeficientů se důrazně doporučuje, aby kandidátní listina byla obsazena v plném počtu, neboť jinak lze při rozdělování získaných mandátů tratit!
 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena

Co musí být přiloženo ke kandidátní listině?

Petice podepsaná voliči podporujícími kandidaturu nezávislého kandidáty či sdružení nezávislých kandidátů. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Petice má zákonem (§ 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb.) stanovený potřebný počet podpisů voličů zapsaných v seznamech. Tento počet uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Počet je určité procento z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu. První číslo je počet pro nezávislého kandidáta, druhé je počet pro sdružení nezávislých kandidátů:
 • do 500 obyvatel - 5 % ; 7 %
 • nad 500 do 3000 obyvatel - 4 %, nejméně 25 ; 7 %
 • nad 3000 do 10 000 obyvatel - 3 %, nejméně 120 ; 7 %
 • nad 10 000 do 50 000 obyvatel - 2 %, nejméně 600 ; 7 %
 • nad 50 000 do 150 000 obyvatel - 1 %, nejméně 1000 ; 7 %
 • nad 150 000 obyvatel - 0,5 %, nejméně 1500 ; 7 %.

 

Projednání a registrace kandidátní listiny
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána způsobem, který stanoví volební zákon nebo nemá-li volebním zákonem požadované náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.
Registrační úřad rozhodne ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb:
 • o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti stanovené volebním zákonem;
 • o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní;
 • o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s volebním zákonem nebo neobsahuje volebním zákonem stanovené náležitosti a nápravy nelze dosáhnout ani výzvou k odstranění závad ani vyškrtnutím kandidáta.
Rozhodnutí registračního úřadu se zašle tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu, a současně bude vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.
Na základě rozhodnutí soudu provede registrační úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb.