Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:

pondělí - 7:30 - 12:00       12:30 - 17:00

úterý - 7:30 - 12:00       12:30 - 15:00

středa - 7:30 - 12:00       12:30 - 18:00

čtvrtek - 7:30 - 12:00       12:30 - 15:00

pátek - 7:30 - 12:00       12:30 - 14:00

Telefonické podání: pevná linka - 466 972 389

Poštou na adresu: Obecní úřad Svinčany, Svinčany 52, 535 01 Přelouč

Elektronicky na e-mail:svincany@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou:watazpk

 

 

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • osobně na Obecním úřadu, 
  • poštou na adresu Obecní úřad Svinčany, Svinčany 52, 535 01 Přelouč
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 

 

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

 

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

 

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

 

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Poskytnuté informace v roce 2017:

Poskytnutá informace č.1/ 2017.pdf

Poskytnutá informace č.2/2017.pdf

Poskytnutá informace č.3/2017.pdf

Poskytnutá informace č.4/2017.pdf

Poskytnutá informace č.5/2017.pdf

Poskytnutá informace č.6/2017.pdf

Poskytnutá informace č.7.pdf

Poskytnutá informace č. 8.pdf